Scroll to top

Hlavní závěry ze studie Být LGBTQ+ v Česku 2022

Následující text obsahuje klíčové hlavní závěry ze studie Být LGBTQ+ v Česku 2022 a je strukturován stejně jako naše výzkumná zpráva – obsahuje ale jen nejklíčovější informace a odkazy na grafy či ilustrace, které jsou součástí výzkumné zprávy či dalších doprovodných výstupů. 

announcement

Stránka 1 / 5

Nacházíte se na první stránce z 5. V této části naleznete informace o výběrovém souboru respondentstva a jejich Genderových a sexuálních identitách.


Základní charakteristiky výběrového souboru

Současná genderová identifikace

V rámci této výzkumné zprávy a následného popisu dat získaných z tohoto výběrového souboru budeme dále dělit respondentstvo do kategorií dle genderové sebeidentifikace na:

 • ženy (1571, 45,8 %)
 • muže (1001, 29,2 %)
 • trans ženy (73, 2,1 %
 • trans muže (214, 6,2 %)
 • nebinární, genderqueer, agender, genderfluidní či polygender – dále pod zkratkou NBi+ tj. nebinární a další genderově rozmanité osoby (526, 15,3 %)

Více než jedno procento (44, 1,3 %) osob se neidentifikovalo se žádnou z nabízených možností a zvolili možnost „jiné”, svou genderovou identifikací se proto vymykali*y všem výše zmíněným kategoriím. V rámci vybraných výsledků bude tato skupina respondujících zahrnuta pouze v celkovém souboru, avšak nebyla druhotně kategorizována do žádné z výše zmíněných hlavních podskupin.

Současná genderová sebeidentifikace

Současná sexuální orientace

Sexuální orientace (sebeidentifikace)

Výběrový soubor a data získaná z odpovědí pro vybrané otázky budeme dělit i z hlediska sexuální sebeidentifikace respondentů a respondentek do následujících podskupin:

 • gayové (901, 26,3 %)
 • lesby (687, 20 %)
 • bisexuální lidé (760, 22,2 %)
 • pansexuální (376, 11 %), queer (271, 7,9 %) a asexuální (192, 5,6 %) osoby, které dále v této výzkumné zprávě budeme označovat akronymem PQA, jenž tak souhrnně bude reprezentovat druhou největší skupinu respondentstva 839 (24,5 %).

Jelikož se některé osoby v době konání naší studie nijak sexuální nesebeidentifikovaly a odpověděli možností „nevím, nejsem si jistý/jistá” (97, 2,8 %), tak tyto osoby společně s osobami, které svou sexualitu definovali rozmanitěji (57, 1,7 %) ve výše zmíněných čtyřech hlavních kategoriích, nezahrnujeme. U vybraných otázek, které budou kategorizované dle sexuálně-identitních kategorií, ale budou tito respondenti zahrnutí ve skupině „všichni”.

Podobně pak nebudeme v rámci příslušných grafů reprezentovat zvlášť ani osoby, které se z hlediska sexuality identifikovaly jako „heterosexuální” (88, 2,6 %), neboť jejich příslušnost ke skupině LGBTQ+ bude s největší pravděpodobností reprezentována perspektivou jejich genderové identity.

Připomeňme, že základním kritériem účasti v naší studii byl souhlas se zahrnutím do široce definované skupiny LGBTQ+.

Shrnutí:

Obecně tedy v rámci této výzkumné zprávy budeme odpovědi všech LGBTQ+ respondentů a respondentek (celkem 3429 osob) kategorizovat dvěma hlavními způsoby:

 • dle genderové sebeidentifikace (celkem kategorizováno 3385 osob, dalších 44 součástí skupiny „všichni”)
 • dle sexuální sebeidentifikace (celkem kategorizováno 3275 osob, dalších 154 osob součástí skupiny „všichni”)

Je zapotřebí připomenout, že se obě tyto skupiny překrývají, a jejich oddělená reprezentace poskytuje prostor pro akcentování odlišných významů a možnost nepřehlížení klíčových výsledků. V celé řadě případů budeme uvádět obě dělení, v některých případech budeme ale akcentovat pouze jeden typ.


Genderová a sexuální identita a “pohlaví zapsané při narození”

Zapsané pohlaví vs. aktuální sebeidentifikace

V rámci naší studie můžeme doložit, že z 1571 žen bylo 21 žen (0,6 % z celku a 1,3 % z žen), kterým bylo při narození zapsáno mužské pohlaví, a mezi 1001 muži 30 (0,6 % z celku a 3 % z mužů) mužů, kterým bylo zapsáno ženské pohlaví. Bez zařazení otázky na zapsané pohlaví bychom tedy nevěděli, že v našem souboru je 1,5 % osob (51 z celkového souboru), u kterých se můžeme domnívat, že v minulosti prošly procesem tranzice, a že se pravděpodobně ve svém životě mohly setkat se specifickými stresory a čelit diskriminaci z důvodu své autentické genderové identity.

Sexuální a genderová identifikace

„Ženská sexualita” vykazuje významně vyšší míru rozmanitosti než „sexualita mužská”, neboť zastoupení sexuálních identit je u žen pestřejší než je tomu u mužů. Tento nepoměr do určité míry platí i pro trans osoby, avšak zcela zásadně je vidět u NBi+ osob a dalších genderově rozmanitých lidí, jejichž sexuální identifikace je pak velmi pestrá.

Popsali byste se jako intersex?

Některé osoby se rodí s pohlavními znaky (anatomie pohlaví, reprodukční orgány a/ nebo chromozomy), které nelze striktně označit jako mužské či ženské, nebo patří do obou těchto kategorií současně. Tito lidé se označují jako „intersex“.

Intersex genderová identifikace

Otázka na pohlaví zapsané při narození byla rovněž podstatná i pro porozumění skutečnosti, že mnohé intersex osoby mohly projít úřední feminizací, tj. procesu, při kterém byla jejich intersex tělesná rozmanitost po narození častěji korigována za pomocí feminizačních zákroků (Fafejta & Sloboda 2021), které mohou být z pohledy medicíny snadnější. Této praxi odpovídají naše výsledky, jelikož ze všech 34 osob (1 % z celku), které se v našem výzkumu identifikovaly jako intersex, 65 % (22) z nich uvedlo zapsané pohlaví ženské a 10 (29 %) mužské, jedna (3 %) intersex osoba uvedl*a „jiné“ a jedna na tuto otázku neodpověděla.

Jak ale vidíme z odpovědí na otázku dotazující se na současnou genderovou identitu intersex lidí (ilustrace 2.4), feminizační nepoměr jednoznačně neodpovídá žité realitě a sebeurčení intersex osob, jelikož 26 % intersex osob se v současnosti identifikuje jako ženy, 21 % jako muži, 9 % jako trans ženy, 15 % jako trans muži a 29 % jako NBi+ (tj. jako nebinární, genderqueer, agender, genderfluidní nebo polygender osoby).


Uvědomění identity a coming out

Jelikož naše sociokulturní, institucionální a normativní prostředí společnosti dosud adekvátně neodráží zákonitosti lidské rozmanitosti v oblasti genderové a sexuální identity, rozhodli jsme se rovněž zařadit sadu otázek, díky nimž bychom mohli zvýšit porozumění této oblasti. Trans žen, trans mužů a NBi+ lidí jsme se rovněž dotazovali na věk, ve kterém si poprvé uvědomili*y, že jejich genderová identita neodpovídá pohlaví, které jim bylo zapsáno při narození, tj., že nejsou cisgender.

Zejména mladší trans a NBi+ lidé se často mohou setkávat s nedůvěrou a zpochybňováním jejich identity právě vzhledem k jejich mladšímu věku.

Průměrné uvědomění vlastní genderové identity respondentstvo reportuje ve 14,6 letech života:

 • u trans žen je průměr ve věku 14,5 let
 • u trans mužů ve věku 13 let
 • u NBi+ osob o něco později ve věku 15,3 let

Přesto, že trans ženy si svou identitu uvědomily již před 15. rokem svého života, průměrně se někomu dalšímu o své ženské identitě svěřily až o 7 let později, tedy ve svých necelých 22 letech. Trans muži se poprvé svěřili průměrně v necelých 16 letech, tedy cca 3 roky od okamžiku, kdy si svou identitu sami uvědomili. Nebinární lidé svůj první vnější coming out provedli*y průměrně okolo 18. roku svého života, tj. necelé 3 roky od doby, kdy si svou identitu poprvé sami*y uvědomili*y.


Trans a NBi+ lidí (tj. nebinárních a dalších genderově rozmanitých lidí) jsme se dále dotazovali na podrobnější otázky v oblasti tranzice, abychom lépe porozuměli jejich potřebám, motivacím a bariérám. Tranzice označuje proces, kdy člověk začne žít v odlišné genderové roli, než je přisuzována pohlaví, které mu bylo zapsáno při narození. Tranzice může a nemusí zahrnovat také fyzické změny, jimiž osoby usilují o změnu svých primárních a/nebo sekundárních pohlavních znaků prostřednictvím feminizujících nebo maskulinizujících lékařských zásahů (hormony a/nebo chirurgické zákroky).

Proces tranzice má několik rovin – sociální: vystupování v dané genderové roli, úprava zevnějšku, změna rodu a používání nového jména, fyzická (medicínská): užívání hormonů, chirurgické zákroky a úřední: změna úředního pohlaví dokumentech (Doležalová et. al, 2021). Proces tranzice je pro každého člověka velmi individuální a neexistuje jeden správný způsob, jak ho absolvovat.

Pokud jde o zákroky ke změně vlastního těla, největší počet kladných odpovědí k jejich absolvování vyjádřily trans ženy (52 %), mezi trans muži podstoupilo zákroky 36 %. Nebinární a další genderově rozmanité osoby vyhledali*y zákroky ke změně svého těla nejméně (8 %).


Nejčastější kroky, které trans a genderově rozmanití lidé dosud učinili*y, jsou: 

 • vystupování v souladu s vlastní genderovou identitou (92 % trans mužů, 84 % trans žen a 63 % NBi+)
 • konzultace u odborníků v oblasti péče o duševní zdraví (88 % trans mužů, 87 % trans žen a 61 % NBi+)
 • užívání hormonů absolvovalo 70 % trans mužů, 87 % trans žen a 44 % nebinárních a genderově rozmanitých osob
 • Úřední změnu pohlaví podstoupilo 19 % trans mužů, 16 % trans žen a 7 % nebinárních a genderově rozmanitých dotázaných, tzn. byl jim vystaven nový rodný list a získali*y nové doklady totožnosti, které více odpovídají jejich genderové identitě.

Ti*ty, kteří*které úřední změnu dosud neabsolvovali*y, však mají poměrně velký zájem tak učinit v budoucnu. Mezi trans muži v našem výběrovém souboru plánovalo úřední změnu pohlaví podstoupit 69 % z nich a mezi trans ženami 68 %. Mezi nebinárními a genderově rozmanitými lidmi to byla čtvrtina (24 %).


Mezi nejčastější odpovědi respondentstva ohledně důvodů, proč žádné zákroky doposud neabsolvovali*y patřily například obavy z reakce rodiny a blízkého okolí (29 % NBi+, 23 % trans mužů, 12 % trans žen). U nebinárních a genderově rozmanitých lidí polovina (50 %) uvedla, že žádné zákroky neabsolvovali*y, jelikož necítili*y potřebu své tělo měnit.