Scroll to top
© 2021, Queer Geography, z. s.
Back

Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v Česku

Scroll

Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v Česku (č.19-14801S)
Řešitel: RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019 – 31.12.2021

Abstrakt

Zahraniční studie poukázaly, že ne-heterosexuálové, především mladiství, vykazují ve srovnání s heterosexuály vyšší prevalenci duševních poruch (deprese, úzkostné poruchy), zvýšenou míru užívání návykových látek (včetně užívání tabáku a alkoholu), i vyšší suicidalitu. S nimi koreluje vyšší míra rizikového sexuálního chování, která zvyšuje riziko přenosu sexuálně přenosných chorob (STD), předně pak infekce HIV. Tyto jevy jsou v zahraniční literatuře opakovaně dávány do spojitosti s tzv. menšinovým stresem, který v populaci ne-heterosexuálů působí nad rámec stresu, jemuž jsou vystaveni ostatní lidé. Ověření teorie o působení menšinového stresu v Česku přispěje nejen ke zvýšení našeho porozumění o kvalitě duševního zdraví ne-heterosexuálů, ale i ke zvýšení efektivity a dostupnosti preventivních a léčebných programů pro tuto populační skupinu, které mohou přispět k duševní pohodě i ke snížení psychiatrické morbidity této části populace.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je prozkoumat duševní zdraví v populaci ne-heterosexuálů a otestovat platnost teorie menšinového stresu jako faktoru zvyšujícího míru nemocnosti a úmrtnosti neheterosexuálů.

Řešitelský tým projektu

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

Dr. Pitoňák získal doktorát v oboru sociální geografie v oblasti tzv. geografií sexualit a od roku 2015 je výzkumným pracovníkem v centru epidemiologického a klinického výzkumu závislostí v Národním ústavu duševního zdraví (NÚZD). Dr. Pitoňák má zkušenosti s výzkumem sexuálních identit, společenské heteronormativity, stigmatizace neheterosexuality, „homofobní“ předsudečnosti a epidemiologie HIV. V nedávné době publikoval dvě přehledové studie zaměřené na Teorii menšinového stresu a jeho kapitola o skrývání ne-heterosexuální identity je v průběhu odevzdání projektového návrhu v tisku. Dr. Pitoňák je členem mezirezortní skupiny odpovědné za řešení problematiky HIV/AIDS v ČR, členem evropské HEALTH4LGBTI Network, která je sítí odborníků zabývajících se zdravím ne-heterosexuálních lidí a je ve spojení s mezinárodním týmem zapojeným do studie EMIS (The European MSM Internet Survey), která sdružuje odborníky z 35 evropských zemí. Dr. Pitoňák má zkušenosti s vedením projektu GA UK a byl rovněž členem řešitelského týmu 7. rámcového projektu Sophie financovaného Evropskou komisí.

Mgr. Pavla Chomynová

Mgr. Chomynová je sociální geografkou a od roku 2003 pracuje v Národním monitorovacím středisku pro drogy a závislosti a sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Je rovněž českou národní expertkou v evropské pracovní skupině EMCDDA Population Surveys. Od roku 2003 je členkou realizačního týmu české části Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) a od roku 2004 i členkoumezinárodního řešitelského týmu studie ESPAD.

MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Dr. Mravčík je vedoucím Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Je expertním členem kolektivu několika mezinárodních projektů v oblasti drogové politiky a monitorování drogové situace. Má bohatou praxi v oblasti monitorovaní drogové situace podle standardů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) a vyučuje na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

MUDr. Ivo Procházka, CSc.

Dr. Procházka je lékařem Sexuologického ústavu všeobecné fakultní nemocnice v Praze a je expertem v oblasti sexuologie ne-heterosexuálních lidí. Dr. Procházka má zkušenosti s celou řadou sexuologických, epidemiologických a adiktologických studií a je uznávaným expertem na oblast tzv. chemsexu.