Scroll to top
© 2021, Queer Geography, z. s.
header

Zdraví neheterosexuálních lidí

Nejen průřezové výzkumy, ale i mezinárodní metaanalýzy či systematické studie konzistentně dokládají závažné zdravotní nerovnosti mezi heterosexuálními a nehe­terosexuálními lidmi. V porovnání s heterosexuálními lidmi, neheterosexuální lidé vykazu­jí zhruba dvojnásobně vyšší prevalenci afektivních (např. deprese) či neurotických (např. úzkostnost) poruch (Pitoňák, 2017; Plöderl & Tremblay, 2015). Neheterose­xuální lidé a zejména mladiství vykazují dvoj, troj či vícenásobně vyšší suicidalitu (Marshal et al., 2011), která patří mezi mimořádně závažné a z hlediska definování této klíčové skupiny stále ještě přehlížené problémy. Vyšší míru sebevražednosti přitom v nedávném souhrnném (systematickém) přehledu potvrdilo 98 % zahrnutých studií (Plöderl & Tremblay, 2015). Více než dvě desetiletí studie také dokládají vyšší míru užívání psychoaktivních látek, zejména nelegálních drog (Marshal et al., 2008), včetně jejich rizikového užívání v rámci tzv. chemsexu, tedy užívání psychoaktivních látek za účelem zvýšení sexuálního prožitku (Uhloyeva, 2018). Asi nejznámější zdravotní nerovností mezi heterosexuálními a neheterosexuálními lidmi je asymetrické šíření viru HIV, kdy jen v Česku sexuální přenos mezi muži, kteří mají sex s muži (MSM), tvoří setrvale cca 70 % všech nových infekcí (Mravčík et al., 2017).

Výzkumy, které výše zmíněné zdravotní nerovnosti vysvětlují, se shodují na tom, že jejich příčiny nelze spatřovat v sexualitě, ale na nejobecnější úrovni je zapotřebí je spojovat s působením heteronormativní stigmatizace, která zdraví neheterosexuálních osob ve společnosti poškozuje vlivem komplikovaného působení psychologických a psychosociálních procesů, nejčastěji konceptualizovaných v rámci teorie menši­nového stresu (Frost et al., 2015; Hatzenbuehler et al., 2013; Meyer, 2003; Pitoňák, 2017). V oblasti vyšší zranitelnosti MSM vůči HIV v současnosti poskytuje nejuce­lenější vysvětlující rámec tzv. syndemická teorie (Singer et al., 2017), která koncep­tualizuje vzájemnou interakci a synergii biologických, ekologických a společenských faktorů, jež MSM činí vůči viru HIV i dalším STI zranitelnější.

Cílem těchto internetových stránek, které vznikly jako výstup výzkumného projektu č. 19-14801S nazvaného „Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v Česku“ financovaného Grantovou agenturou ČR  je podpořit povědomí o charakteru a příčinách zdravotních nerovností mezi heterosexuálními a neheterosexuálními lidmi v Česku, poskytovat informace o dalších relevantních výzkumech a ve svém důsledku přispět ke zmírnění heteronormativní stigmatizace a zlepšení poskytované péče tak, aby byla vnímavá i ke specifickým potřebám neheterosexuálních lidí.

Odkazy na literaturu:

Frost, D. M., Lehavot, K., & Meyer, I. H. (2015). Minority stress and physical health among sexual minority individuals. In Journal of Behavioral Medicine (Vol. 38, pp. 1-8).

Hatzenbuehler, M. L., Phelan, J. C., & Link, B. G. (2013). Stigma as a fundamental cause of population health inequalities. In American Journal of Public Health (Vol. 103, pp. 813-821).

Marshal, M. P., Dietz, L. J., Friedman, M. S., Stall, R., Smith, H. a., McGinley, J., Thoma, B. C., Murray, P. J., D’Augelli, A. R., & Brent, D. a. (2011). Suicidality and Depression Disparities Between Sexual Minority and Heterosexual Youth: A Meta-Analytic Review. In Journal of Adolescent Health (Vol. 49, pp. 115-123): Elsevier Inc.

Marshal, M. P., Friedman, M. S., Stall, R., King, K. M., Miles, J., Gold, M. A., Bukstein, O. G., & Morse, J. Q. (2008). Sexual orientation and adolescent substance use: a meta-analysis and methodological review. In Addiction (Vol. 103, pp. 546-556).

Meyer, I. H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence. In Psychological Bulletin (Vol. 129, pp. 674-697).

Mravčík, V., Pitoňák, M., Hejzák, R., Janíková, B., & Procházka, I. (2017). HIV epidemic among men who have sex with men in the Czech Republic, 2016: high time for targeted action. In Eurosurveillance (Vol. 22, pp. 1-6).

Pitoňák, M. (2017). Rozdíly v duševním zdraví mezi ne-heterosexuály a heterosexuály: přehledová studie. In Československá psychologie (Vol. 61, pp. 575-592).

Plöderl, M., & Tremblay, P. (2015). Mental health of sexual minorities: A systematic review. International Review of Psychiatry, 27, 367-385. https://doi.org/10.3109/09540261.2015.1083949

Singer, M., Bulled, N., Ostrach, B., & Mendenhall, E. (2017). Syndemics and the biosocial conception of health. In The Lancet (Vol. 389, pp. 941-950).

Uhloyeva, X. (2018). Chemsex jako sexualizované užívání návykových látek. In Adiktologie v preventivní a léčebné praxi (Vol. 1, pp. 148-157).

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

Hlavní řešitel projektu a PŘEDSEDA Queer Geography

GAČR logo

Stránka je vedlejším výstupem výzkumného projektu č. 19-14801S s názvem „Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v Česku“ financovaného Grantovou agenturou ČR. Stránka vznikla ve spolupráci se spolkem Queer Geography.
© 2021, Queer Geography. Všechna práva vyhrazena.